Commissie publiceert Tijdelijke kaderregeling staatsteun in verband met het Coronavirus

staatssteun en het coronavirus

De Europese Commissie (Commissie) heeft op 19 maart 2020 een Tijdelijke kaderregeling gepubliceerd teneinde de lidstaten in staat te stellen de economie vanwege de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) te ondersteunen. In de Tijdelijke kaderregeling worden ten aanzien van vijf soorten steun de voorwaarden opgesomd die de Commissie zal toepassen bij de beoordeling van deze steun.

Gecoördineerde economische respons op de uitbraak van het coronavirus

In een mededeling van 13 maart 2020 heeft de Commissie uiteengezet welke maatregelen zij met onmiddellijke ingang wil nemen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. In dit kader wordt in de mededelingen op welke wijzen lidstaten snel steun kunnen verlenen zonder in strijd te handelen met de staatssteunregels.

Tijdelijke kaderregeling

In de Tijdelijke kaderregeling staan de voorwaarden die de Commissie in beginsel zal toepassen bij de beoordeling van steun die de lidstaten op grond van artikel 107 lid 3 onder b) VWEU willen verlenen.

Lidstaten die gebruik willen maken van de door Tijdelijke kaderregeling geboden mogelijkheden, moeten eerst een nationale steunmaatregel optuigen. Deze maatregel dient vervolgens bij de Commissie te worden gemeld. Een maatregel die voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Tijdelijke kaderregeling, zal naar verwachting snel door de Commissie kunnen worden goedgekeurd.

Commentaar

Door de uitbraak van het coronavirus wordt de economie van de EU getroffen. Overheidssteun is daarom nodig om de continuïteit te waarborgen van economische activiteit tijdens en na de uitbraak van het coronavirus. Gezien de beperkte omvang van de EU-begroting, zal de belangrijkste bijdrage afkomstig zijn van de lidstaten. Maar ook in tijden van crisis zijn de staatssteunregels van toepassing. Dit betekent dat voor meldingsplichtige staatssteun onverkort voorafgaande goedkeuring van de Commissie is vereist. Dat kost natuurlijk tijd. De doorlooptijd kan worden verkort door gebruik te maken van standaard beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Tijdelijke kaderregeling. Maar ook eerdere besluiten kunnen als voorbeeld dienen. Zo heeft de Commissie op 12 maart 2020 een Deense compensatieregeling voor annulering van evenementen in verband met het coronavirus goedgekeurd. Dit op artikel 107 lid 2 sub b VWEU gebaseerde besluit wordt besproken in de blog: Coronavirus vormt een buitengewone gebeurtenis in de zin van de staatssteunregels.

Alle informatie die betrekking heeft op staatssteun in relatie tot de uitbraak van het coronavirus wordt inmiddels op de website van de Commissie op de pagina State aid rules and COVID-19 weergegeven.

door | 22 maart 2020 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED