De AGVV in de landbouw- en visserijsector

De op 1 juli 2014 in werking getreden Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) geldt slechts in beperkte mate voor de landbouw- en visserijsector. Zie over de AGVV de blog: De nieuwe AGVV is in werking getreden.

Visserij

De AGVV is niet van toepassing op steun die in de visserij- en aquacultuursector wordt toegekend voor zover die onder de GMO voor de visserij- en aquacultuursector valt, tenzij het gaat om:

opleidingssteun;
steun om het MKB toegang tot financiering te geven;
steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling;
innovatiesteun voor het MKB;
steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap.

Primaire landbouwproducten

In de sector van de primaire landbouwproductie kan de AGVV slechts worden toegepast als het gaat om:

consultancysteun voor het MKB
risicofinancieringssteun
steun voor onderzoek en ontwikkeling
innovatiesteun voor het MKB
milieusteun
opleidingssteun
steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap

Verwerking en afzet van landbouwproducten

In de sector van de verwerking en de afzet van landbouwproducten kan onder de AGVV steun worden verleend, mits:

1. het steunbedrag wordt vastgesteld op grond van de prijs of de hoeveelheid van deze producten die zijn afgenomen van primaire producenten (landbouwers) of door de betrokken ondernemingen op de markt worden gebracht, of
2. wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven;

Staatssteun in de landbouwsector

In de landbouwsector zijn de regels voor staatssteun strenger dan in andere sectoren. Dit heeft te maken met het feit dat de landbouwsector op grond van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) sterk gereguleerd is. Bovendien wordt er in deze sector op basis van het GLB veel subsidie verstrekt.

Een maatregel die kwalificeert als staatssteun, zal bij de Europese Commissie (Commissie) moeten worden gemeld, tenzij er sprake is van een bagatel in de zin van De-minimusverordening voor de landbouw of als voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in een door de Commissie goedgekeurde steunregeling. Een in de landbouw bekend voorbeeld van een goedgekeurde steunregeling is de Catalogus groenblauwe diensten (Catalogus). De Catalogus is een overzicht van de maximale vergoedingen die Nederlandse overheden grondeigenaren mogen geven voor het leveren van een groenblauwe dienst. Deze diensten kunnen gaan over natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer. De Commissie heeft de Catalogus goedgekeurd bij een besluit van 15 juni 2011.

Een nieuwe steunmaatregel kan wellicht vrij te stellen zijn op basis van de AGVV. Lukt dat niet, dan kan de steunmaatregel mogelijk staatssteunproof worden gemaakt op basis van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening (LGVV)

Mocht ook dat niet lukken, dan zal de maatregel naar verwachting bij de Commissie moeten worden gemeld. In voorkomend geval is het dan zaak er voor te zorgen dat de steunmaatregel voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Richtsnoeren voor landbouwsteun. Dat deze voorwaarden niet in marmer zijn gebeiteld wordt beschreven in de blog: Sloop en ombouw pelsdierhouderij bezien vanuit staatssteun optiek.

door | 01 juli 2014 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED