De nieuwe AGVV is in werking getreden

Op 1 juli 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in werking getreden. Op basis van de nieuwe AGVV kunnen steunmaatregelen worden vrijgesteld dan de oude AGVV. Goed nieuws voor de praktijk dus.

Toepasselijkheid AGVV

Een groepsvrijstelling zorgt er voor dat een maatregel die kwalificeert als staatssteun niet bij de Commissie hoeft te worden gemeld indien voldaan wordt aan alle voorwaarden die in de groepsvrijstelling worden gesteld.

De AGVV geldt voor de navolgende steuncategorieën:

1. regionale steun
2. steun om het MKB toegang tot financiering te geven
3. steun voor het MKB
4. steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
5. steun tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen
6. steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap
7. steun voor milieubescherming
8. opleidingssteun
9. sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden
10. steun voor breedbandinfrastructuur
11 steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
12. steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur
13. steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen

In beginsel kunnen alle sectoren gebruik maken van de AGVV. Alleen in de landbouw- en visserijsector is de toepasselijkheid beperkt. Zie daarover de blog: De AGVV in de landbouw- en visserij sector.

De AGVV kan niet alleen worden gebruikt voor steun aan kleine en middelgrote ondernemingen. Ook steun aan grote ondernemingen kan van de AGVV profiteren. Voor deze groep ondernemingen gelden wel extra voorwaarden.

Opzet van de AGVV

De AGVV bestaat uit twee delen, (i) een deel met algemene voorschriften en (ii) een deel met specifieke voorschriften per steuncategorie. Wil een steunmaatregel vrijgesteld zijn, dan moet voldaan zijn aan zowel de algemene voorschriften als de voorschriften die gelden voor de toepasselijke steuncategorie.

Algemene voorwaarden

De meest uiteenlopende vormen van steun zijn op basis van de AGVV staatssteunproof te maken: subsidies, garanties, leningen, belastingvoordelen etc. Hierbij kan het gaan om zowel steunregelingen als ad hoc steun.

Per steuncategorie bevat de AGVV aanmeldingsdrempels. Het totale steunbedrag mag de toepasselijke drempel niet overschrijden. Verder dient de steun transparant zijn. Dit wil zeggen dat het steunbedrag berekend moet kunnen worden. Daarnaast is vereist dat de steun een stimulerend effect heeft. Steun die onder de AGVV is vrijgesteld, kan onder omstandigheden met andere vormen van steun worden gecumuleerd. Tot slot is het noodzakelijk dat Commissie over een steunmaatregel wordt geïnformeerd. Deze informatie wordt in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd.

Specifieke voorwaarden

Per steuncategorie wordt in de AGVV gedetailleerd uitgewerkt welke activiteiten gesteund kunnen worden. Hierbij wordt tevens bepaald welke kosten voor financiering in aanmerking kunnen komen. Niet zelden is de steunintensiteit lager dan 100%. Dit betekent dat in voorkomend geval slechts een deel van de kosten vergoed kunnen worden.

De nieuwe AGVV

Als de huidige AGVV wordt vergeleken met de oude AGVV, dan valt op dat de huidige AGVV een aantal nieuwe steuncategorieën bevat. Daarnaast zijn voor een aantal bestaande steuncategorieën de mogelijkheden om steun te geven uitgebreid. Ook zijn veel aanmeldingsdrempels en steunintensiteiten verhoogd. Zie voor meer details het memo van 21 mei 2014 van de Commissie.

Toepassing AGVV in de praktijk

Het beste kan eerst gekeken worden of een voorgenomen steunmaatregel onder een van de steuncategorieën valt. Is dit het geval, dan kan vervolgens worden nagegaan of de te steunen activiteit voldoet aan de specifieke voorwaarden voor de betreffende steuncategorie gelden. Overigens kan het voorkomen dat op het eerste gezicht meerdere steuncategorieën relevant zijn. In die situatie is het zaak zorgvuldig na te gaan welke steuncategorie het beste aansluit op de voorgenomen maatregel. Op het moment dat de voorgenomen steunmaatregel aan de voorwaarden van een specifieke steuncategorie voldoet, moet worden nagegaan of ook aan de (materiële) algemene voorwaarden wordt voldaan: is de toepasselijkheid van de AGVV uitgezonderd, wordt het relevante drempelbedrag niet overschreden, is er geen sprake van ongeoorloofde cumulatie, is de steun transparant en heeft de maatregel een stimulerend effect? Wordt aan de (materiële) algemene voorwaarden voldaan, dan zal de Commissie moeten worden geïnformeerd over de steunmaatregel. Eventueel moet de steunmaatregel ook op de nationale staatssteunwebsite worden gepubliceerd.

Voor de toepassing van de AGVV heeft de Commissie overigens per steuncategorie checklists gemaakt. Die vergemakkelijken de toepassing van de AGVV in praktijk. Daarbij moet bedacht worden dat de checklist slechts als hulpmiddel zijn bedoeld. Een ander bruikbaar hulpmiddel is tot slot de Q&A die de Commissie heeft gepubliceerd. Aan de hand van vragen geeft de Commissie een toelichting op de AGVV.

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED