Minister LNV verklaart onderzoeksprogramma in de glastuinbouw algemeen verbindend

AVV van onderzoeksprogramma in de landbouw

Op 12 september 2019 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (Minister) met het Besluit sierteeltproducten en het Besluit groenten en fruit onder glas de voorschriften van het Programma KIJK algemeen verbindend verklaard (AVV) en niet-verbonden landbouwers verplicht ook een financiële bijdrage aan dit programma betalen.

Programma KIJK

Het ‘Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas’ (Programma KIJK) is het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de brancheorganisatie groenten en fruit (BO G&F) en de Brancheorganisatie Sierteeltproducten (BO Sierteelt). Dit programma heeft  de navolgende doelen:

(i) milieubescherming
(ii) studies om de productkwaliteit te verbeteren
(iii) onderzoek naar met name teeltmethoden die een geringer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of diergeneesmiddelen mogelijk maken en het behoud van de bodem en het behoud of de verbetering van het milieu garanderen
(iv) de gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid

Aanleiding AVV-verzoek

Landbouwers die (direct of indirect) aan BO G&F en/of BO Sierteelt zijn verbonden, zijn verplicht ten behoeve van Programma KIJK een financiële bijdrage te betalen. Dit progrmma levert kennelijk ook voordelen op voor niet-verbonden landbouwers. Daarom hebben BO G&F en BO Sierteelt de Minister verzocht de voorschriften van Programma KIJK algemeen verbindend te verklaren (AVV-verzoek) en niet-verbonden landbouwers te verplichten ten behoeve van de uitvoering van dit programma een financiële bijdrage te betalen.

Regelgevend kader

De mogelijkheid om voorschriften van brancheorganisaties algemeen verbindend te verklaren en niet-verbonden landbouwers te verplichten een financiële bijdrage af te dragen, wordt geregeld in de artikelen 164 en 165 van de GMO Verordening (Vo 1308/2013). Op nationaal niveau zijn de voorschriften verder uitgewerkt in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. Deze regeling geldt niet voor de sector groenten en fruit. Daarom wordt de hiervoor bedoelde uitwerking van de voorschriften in deel 7 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 van overeenkomstige toepassing verklaard voor de sector groenten en fruit.

Voorschriften Programma KIJK

Toepassingsgebied

De algemeen verbindend verklaarde voorschriften en de verplichte financiële bijdragen gelden voor “ondernemers” die de navolgende “bedrijfsactiviteiten” verrichten op een bedrijfsoppervlakte van > 5.000 m2:

Sector SBI code Omschrijving
G&F 01132 Teelt van groenten onder glas
01252 Teelt van aardbeien onder glas
Sierteelt 01192 Teelt van snijbloemen onder glas, met uitzondering van boomkwekerijproducten en vaste planten en de broeierij van bol- en knolgewassen (de teelt van snijbloemen van amarylis, hippeastrum, fresia, lely en nerine behoren in dit verband niet onder broeierij)
01303 Teelt van perkplanten onder glas
01304 Teelt van potplanten onder glas
Registratie en betalingsplicht

Ondernemers” voor wie de algemeen verbindend verklaarde voorschriften en de verplichting tot het afdragen van een financiële bijdrage gelden:

(i) dienen zich binnen één maand na 12 september 2019 te registreren bij de door BO G&F en BO Sierteelt op te richten “uitvoeringsinstantie” en opgave te doen van de voorgeschreven gegevens
(ii) zijn verplicht binnen 21 dagen na factuurdatum aan de “uitvoeringsorganisatie” een financiële bijdrage te betalen van € 0,035 per m2
Uitbreiding

BO G&F en BO sierteelt zijn bevoegd de verplichte financiële bijdrage uit te breiden tot:

(i) ondernemers” met een bedrijfsomvang < 5.000 m2
(ii) niet in de voorschriften genoemde gewassen

Commentaar

Het algemeen verbindend verklaren van voorschriften van brancheorganisaties en het verplichten van niet-verbonden landbouwers een financiële bijdrage te betalen aan acties van deze organisaties, werd in 1996 in de sector groenten en fruit geïntroduceerd. Sedert Vo 1308/2013 is het in alle onder deze verordening vallende landbouwsectoren mogelijk. De wettelijke regeling wordt in detail besproken in het artikel: De verbindendverklaring van landbouwvoorschriften: het heeft nogal wat voeten in de aarde.

De niet-verbonden landbouwers die een bijdrage moeten betalen aan de uitvoering van het Programma KIJK, krijgen hiervoor een factuur. Om die factuur te kunnen versturen, dient de “uitvoeringsinstantie” natuurlijk wel te beschikken over de relevante gegevens van de betrokken landbouwers. Daarom worden deze landbouwers verplicht de benodigde gegevens aan de “uitvoeringsinstantie” te verstrekken. De vraag is welke middelen deze instantie heeft om te controleren of alle ondernemers zich wel geregistreerd hebben, dan wel of de verstrekte gegevens correct zijn. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) beschikt op grond van artikel 24 Landbouwwet over de benodigde informatie. Deze informatie mag echter niet met de “uitvoeringsinstantie” worden gedeeld.

*Foto van pxhere.com00000000000000000000000000000000000000000

door | 01 oktober 2019 | GMO

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED