Minister publiceert plan van aanpak Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027

Op 1 maart 2019 heeft de Minister van LNV (Minister) het plan van aanpak Naar een Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027 (NSP) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zet de Minister uiteen hoe en binnen welke termijn zij tot een goedgekeurd NSP wil komen.

Aanleiding

Elke 7 jaar wordt het landbouwbeleid van de Europese Unie (EU), meestal aangeduid als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), herzien. Het huidige GLB loopt in 2020 af. Daarom heeft de Europese Commissie (Commissie) in mei 2018 de nieuwe plannen voor het GLB 2021-2027 gepubliceerd. Meer hierover in blog: Ronde tafel over het nieuwe GLB.

In de plannen van de Commissie worden alle subsidiabele activiteiten (door de Commissie aangeduid als interventies) samengevoegd in één verordening (Vo), de Vo Strategische GLB-plannen. Nieuw is dat elke lidstaat voor alle interventies een strategisch GLB-plan moet opstellen. In dit plan moet de lidstaat o.a. de subsidiabiliteitscriteria opnemen. Ook dat is nieuw. Een andere noviteit is dat een lidstaat er voor kan kiezen om ook in “andere sectoren” dan de huidige sectoren interventies mogelijk te maken.

Inhoud plan van aanpak

Het gepubliceerde plan van aanpak moet er voor zorgen dat er op 1 januari 2021 een door de Commissie goedgekeurd NSP in werking kan treden. Het NSP moet:

  1. optimaal aansluiten op de nationale en provinciale beleidsprioriteiten
  2. de uitvoeringslasten vereenvoudigen en beperken
  3. passen binnen de contouren en kaders van het nieuwe GLB

Het tot stand brengen van het NSP moet door middel van 4 parallelle processen worden gerealiseerd:

  1. vastleggen bestuurlijke uitgangspunten
  2. belanghouders participatie
  3. schrijven NSP
  4. bestuurlijke afstemming

LNV en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn gezamenlijk de opdrachtgever van het NSP. Voor de totstandkoming van het NSP wordt een NSP-team opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van rijk, provincies en waterschappen.

Teneinde de doelen van het nieuwe GLB te kunnen bereiken, is het uitdrukkelijk de bedoeling dat belanghouders intensief worden betrokken bij het opstellen van het GLB. De Minister wil hiertoe het inbrengen van voorstellen, ideeën en suggesties van belanghouders zo veel mogelijk stimuleren en wel door middel van consultaties, “stakeholdersconferenties” en themabijeenkomsten. “Eenieder die dat wil, zal de gelegenheid krijgen om inbreng te leveren”, aldus het plan van aanpak.

Commentaar

Het voorstel van de Commissie om de lidstaten een NSP te laten schrijven klinkt nieuw. Maar zo nieuw is het niet. In de sector groenten en fruit moesten ten behoeve van de gemeenschappelijke marktordening (GMO) tijdens eerdere programmaperiodes ook nationale strategieën worden ingediend. De huidige nationale strategie leverde in de praktijk zo veel problemen op dat veel producentenorganisaties (PO’s) afhaakten en geen GMO subsidie meer aanvroegen en zelfs hun erkenning inleverden. Meer hierover in het nieuwsbericht: Ingeleverde GMO-erkenningen werpen schaduw over GMO.

Het is daarom voor de landbouwsector van groot belang dat belanghebbenden actief gebruik maken van de door de Minister geboden mogelijkheid om inbreng te leveren. Het Nederlandse NSP moet immers realistisch en uitvoerbaar zijn. Ook moeten er geen onoverkomelijke risico’s aan kleven. Anders bestaat de kans dat landbouwers afhaken, met als gevolg dat de doelen van het nieuwe GLB niet dan wel niet volledig worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen sommige interventietypen worden uitgebreid naar sectoren waar die interventietypen op dit moment nog niet toegepast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld steun voor PO’s in o.a. de sectoren varkensvlees, bloemen en planten. Maar voor het zover is moet de Nederlandse overheid wel eerst bewogen worden om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Werk aan de winkel dus!

Belanghebbers kunnen inbreng leveren via de website: https://toekomstglb.nl/. Op die website kunnen ook de ontwikkelingen worden gevolgd.

door | 10 maart 2019 | GMO

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED