Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Met de publicatie van een nieuwe DAEB de minimis verordening, heeft de Europese Commissie het nieuwe DAEB-pakket gecompleteerd. Het pakket bestaat nu uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling , de Kaderregeling en de DAEB de minimis verordening .

De vrijstelling

De nieuwe DAEB de minimis verordening, die geldt naast de bestaande algemene De minimis verordening, introduceert een nieuw plafond voor het bedrag dat iedere onderneming over een bepaalde periode aan de-minimissteun mag ontvangen. Als dit bedrag niet wordt overschreden heeft de compensatie voor de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) geen interstatelijk effect en kwalificeert bijgevolg niet als staatssteun.

De Commissie gaat ervan uit dat indien de begunstigde onderneming aan steun voor het beheer van diensten van algemeen economisch belang, niet meer ontvangt dan 500 000 EUR over een periode van drie belastingjaren, deze steun het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig kan beïnvloeden en/of de mededinging niet kan verstoren of dreigen te verstoren. In voorkomend geval wordt niet voldaan aan alle eisen van artikel 107 lid 1 VWEU en hoeft de steun niet bij de Europese Commissie te worden gemeld.

In het geval de steun het de-minimisplafond overschrijdt, kan geen beroep worden gedaan op de vrijstelling. Zelfs niet voor het deel dat onder het plafond blijft.

Toepassingsbereik

De nieuwe vrijstelling geldt niet voor ondernemingen in de visserij- en landbouwsector. Ook ondernemingen die actief zijn in het goedvervoer zijn uitgesloten. Daarnaast kan ten aanzien van ondernemingen in moeilijkheden van de verordening evenmin gebruik worden gemaakt.

De steun

Met het oog op transparantie, gelijke behandeling en een doelmatige monitoring, geldt de verordening slechts voor transparante de-minimissteun. Transparante steun is steun waarvan het bruto-subsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd. Deze precieze berekening kan worden uitgevoerd bij bijvoorbeeld subsidies, rentesubsidies en belastingvrijstellingen waarvoor een plafond geldt. Steun vervat in kapitaalinjecties geldt alleen als transparante de-minimissteun indien het totale door de overheid ingebrachte bedrag onder het de-minimisplafond blijft. Steun vervat in risicokapitaalmaatregelen geldt alleen als transparant indien het in de betrokken risicokapitaalregeling aan elke doelonderneming verstrekte kapitaal onder het de-minimisplafond blijft. Steun vervat in leningen geldt als transparante de- minimissteun indien ter berekening van het bruto-subsidie-equivalent de marktrente is gebruikt die van toepassing is op het tijdstip van de steunverlening.

Een overheidsorgaan dat met toepassing van de DAEB de-minimis verordening steun wil verlenen, mag deze steun pas verlenen als vaststaat dat aan alle(!) voorwaarden van de verordening is voldaan.

Monitoring

Indien gebruik wordt gemaakt van de verordening, moet de begunstigde onderneming de bruto-subsidie-equivalent schriftelijk worden meegedeeld. Hierbij moet uitdrukkelijk worden vermeld dat het de-minimissteun betreft. Verder moet uitdrukkelijk worden verwezen naar de DAEB de-mininmis verordening met vermelding van de vindplaats in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het overheidsorgaan dat de de-minimissteun verstrekt, is verplicht dossiers aan te leggen die gegevens bevatten met betrekking tot de toepassing van de DAEB de-minimisverordering. De dossiers, die 10 jaar moeten worden bedwaard, dienen op verzoek binnen 20 werkdagen aan de Europese Commissie worden verstrekt.

Eric Janssen, advocaat staatssteunrecht

door | 27 april 2012 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED