Noot bij het Interfel arrest

verbindenverklaringen van bovenwettelijke landbouwvoorschriften

In de blog Bovenwettelijke landbouwvoorschriften kunnen algemeen verbindend worden verklaard is het Interfel arrest van 29 juni 2023 van het EU Hof van Justitie van het EU Hof van Justitie (Hof) reeds beschreven en kort van commentaar voorzien. Het commentaar is nu verder uitgewerkt in een noot die gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Het Interfel arrest

Erkende (unies) van productenorganisaties (PO’s) en erkende brancheorganisaties (BO’s) kunnen voorschriften vaststellen die hun leden en eventueel de leden van deze leden verplicht zijn na te leven. Teneinde de doelstellingen van de gemeenschappelijke marktordening (GMO) te kunnen realiseren, hebben lidstaten de mogelijkheid om vorenbedoelde voorschriften op verzoek uit te breiden tot ongebonden marktdeelnemers. Meestal wordt in dit kader gesproken over een algemeenverbindendverklaring of AVV. De wijze waarop dat gebeurt wordt beschreven in het artikel Met toestemming van LNV verplicht meebetalen aan onderzoek in de agrarische sector: hoe zit dat?

Interfel, een door de Franse minister van landbouw en voedselvoorziening (Minister) erkende BO, had voor de leden van haar leden voorschriften vastgesteld. Vervolgens verzocht Interfel de Minister om die voorschrift algemeen verbindend te verklaren, zodat ook ongebonden marktdeelnemers de betreffende voorschriften zouden moeten naleven. Aangezien de voorschriften verder gingen dan de wet voorschreef, weigerde de Minister het verzoek. Interfel ging hiertegen in beroep bij de Franse Raad van State. Die rechter vroeg het Hof of ook bovenwettelijke normen algemeen verbindend verklaard kunnen worden. Deze vraag werd door het Hof bevestigend beantwoord in het genoemde Interfel arrest.  

* foto van AJS1 via pixabay.com

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED