Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Ontheffing van de standstill-verplichting

Zonnehuizen Centra B.V. en Zonnehuizen Centra OG B.V., beide 100%-dochtervennootschappen van Wimog B.V. (Wimog) en onderdeel van Winter Top Holding B.V., mogen de volwassenenzorg van de failliete Stichting Zonnehuizen (Zonnehuizen) onmiddellijk overnemen, Er hoeft niet gewacht te worden tot de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op de melding van deze overname heeft beslist. Dit volgt uit een besluit van 30 december 2011 van de NMa.

Melding en ontheffing standstill-verplichting

Op grond van artikel 34 Mededingingswet (Mw) mag een meldingsplichtige concentratie (dat  wil zeggen een overname, fusie of oprichting van een joint venture) pas tot stand worden gebracht als deze eerst bij de NMa is gemeld en de NMa vervolgens heeft meegedeeld dat geen vergunning is vereist. Indien een vergunning is vereist, moet eerst de vergunning worden aangevraagd. Zodra de vergunning is verleend, kan de concentratie tot stand worden gebracht. Dit wordt ook wel aangeduid als de standstill-verplichting.

Hoewel de NMa blijkens artikel 37 Mw vier weken de tijd heeft om te onderzoeken  of een vergunning is vereist, kost een meldingsprocedure in de zorgsector doorgaans meerdere maanden. Dit kan in sommige gevallen te lang zijn. Daarom kan de NMa op grond van artikel 40 Mw om “gewichtige redenen” toestaan dat niet eerst het besluit hoeft te worden afgewacht, zodat  de concentratie dus onmiddellijk tot stand kan worden gebracht. Let wel, er moet nog steeds worden gemeld! Als de NMa beslist dat een vergunning is vereist en deze vergunning uiteindelijk weigert, moet de concentratie binnen dertien weken worden teruggedraaid.

Gewichtige redenen

Van gewichtige redenen is sprake als er onherstelbare schade wordt toegebracht aan de target door het in achtnemen van de wettelijke wachtperiode, terwijl het niet mogelijk is daaraan tegemoet te komen door het nemen van een zeer snelle beslissing of al dan niet een vergunning is vereist. Uit de besluit van 24 september 1999 (te kennen via pag. 36 van het Jaarverslag 1999 van de NMa) kan worden opgemaakt dat de kans dat het klanten- of werknemersbestand verloren dreigt te gaan in geval de standstill-periode moet worden afgewacht, onherstelbare schade kan toebrengen aan de target. Dit is precies wat ook in de onderhavige casus door de meldende partijen is aangevoerd.

Besluit NMa

Partijen had partijen aangevoerd dat gelet op het Gelet op het faillissement van Zonnehuizen, de kans groot was dat werknemers en cliënten op het gebied van volwassenenzorg en masse zouden overstappen naar andere zorgaanbieders. Hierdoor zouden de resterende onderdelen van Zonnehuizen op het gebied van volwassenenzorg niet meer voldoende zouden kunnen worden aangestuurd. Er was inmiddels grote ongerustheid ontstaan bij patiënten en personeel. Een aantal psychiaters en andere belangrijke zorgprofessionals op het gebied van volwassenenzorg hadden al te kennen gegeven een andere werkgever te hebben.

De NMa volgt partijen in hun betoog en acht het aannemelijk dat er een groot risico bestaat dat serieuze problemen ontstaan voor de continuïteit van de activiteiten van Zonnehuizen op het gebied van volwassenenzorg doordat cliënten en werknemers in groten getale zouden kunnen vertrekken, indien de wachtperiode in acht moet worden genomen voordat de concentratie tot stand kan worden gebracht. Dit zal de voortzetting van de activiteiten van Zonnehuizen op het gebied van Volwassenenzorg door Wimog ernstig bemoeilijken. Daarom mag de concentratie onmiddellijk tot stand worden gebracht.

*Foto van kalhh via pixabay.com00000000000000000000000000

door | 27 februari 2012 | Mededinging & Marktregulering

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED