Regeling voor steun aan bepaalde Nederlandse landbouwsectoren mag worden aangepast

steunregeling corona sierteelt

In een besluit van 10 juni 2020 heeft de Europese Commissie (Commissie) Nederland toestemming gegeven om de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 (Regeling) op onderdelen aan te passen.

De aanpassing

De Regeling die nu wordt aangepast, was door de Commissie goedgekeurd bij een besluit van 8 mei 2020. Dit besluit wordt besproken in de blog: Commissie keurt staatssteun voor bepaalde Nederlandse landbouwsectoren goed. Nederland mag de Regeling als volgt wijzigen:

(i) Aanpassing van de berekening van het omzetverlies met betrekking tot ondernemingen die zich bezighouden met de sierteelt en voedingstuinbouw die uitgebreid hebben

Ten aanzien van ondernemingen die hun productiecapaciteit na 12 maart 2017 hebben uitgebreid door middel van een uitbreiding van hun teeltareaal met ten minste 10% wordt bij de berekening van het omzetverlies ook rekening gehouden met de uitbreiding.
(ii) Daling van het minimum percentage van de omzet van foodservice gerelateerde leveringen, uitgedrukt als percentage van de totale omzet, van 75% tot 60% voor ondernemingen in de gespecialiseerde voedingstuinbouwsector die leveren aan de horeca

Een beperkt aantal ondernemingen kon de drempel van 75% met betrekking tot hun leveringen aan de horeca niet halen en zou daarom niet in aanmerking komen voor compensatie van het inkomensverlies in het kader van de Regeling. De betreffende ondernemingen worden nu in staat gesteld steun aan te vragen.
(iii) Aanvullend bewijs met betrekking tot fritesaardappelen

In sommige specifieke situaties kunnen de aardappeltelers aanvullende bewijzen leveren met betrekking tot de oorsprong en de levering van de aardappelen.
(iv) Verlenging aanvraagperiode

Als gevolg van de voorgestelde wijzigingen wordt de periode voor het indienen van aanvragen door ondernemingen in de betrokken sectoren met twee weken verlengd, van 4 juni 2020 tot 18 juni 2020.

Oordeel van de Commissie

Net als de Regeling, zijn de wijzigingen volgens de Commissie aan te merken als staatssteun. In verband hiermee gaat de Commissie na of de wijzigingen verenigbaar zijn met de interne markt. Daarvoor kijkt de Commissie wederom naar artikel 107 lid 2 sub b VWEU. Op grond van die bepaling zijn steunmaatregelen tot het herstel van de schade veroorzaakt door “natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen” verenigbaar met de interne markt. De Commissie wijst erop dat ook ten aanzien van de Regeling is geoordeeld dat de uitbraak van het coronavirus kan worden aangemerkt als een buitengewone gebeurtenis. Vervolgens gaat de Commissie na of voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 107 lid 2 sub b VWEU. Mede aan de hand van de Richtsnoeren staatssteun in de landbouw 2014-2020 (Richtsnoeren) concludeert de Commissie dat dit ook ten aanzien van de wijzigingen het geval is.

Commentaar

Met de nu goedgekeurde wijzigingen wil Nederland allereerst een aantal zaken binnen de Regeling te verduidelijken. Verder was gebleken dat een kleine groep specifieke ondernemingen geen gebruik kon maken van de Regeling, terwijl die eigenlijk wel voor hen was bedoeld. De wijzigingen stellen deze ondernemingen in staat alsnog een beroep op de Regeling te doen. Mede gelet hierop wordt de aanvraagperiode met twee weken verlengd. Tot slot was gebleken dat telers van fritesaardappelen niet beschikten over weegbonnen, vrachtbrieven en/of facturen, omdat deze aardappelen in het eigen gemengde bedrijf worden gebruikt als veevoer, of worden verkocht aan nabijgelegen bedrijven om als veevoer te dienen. Deze telers kunnen hun omzetverlies nu met andere bewijsmiddelen aantonen.

door | 16 juni 2020 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED