Staatssteun voor MeppelEnergie toelaatbaar

In een eerst onlangs gepubliceerd besluit van 6 november 2013 is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat de steun die de provincie Drenthe en de gemeente Meppel willen geven aan MeppelEnergie verenigbaar is met de interne markt. Er wordt immers voldaan aan de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (Richtsnoeren).

De Casus

MeppelEnergie

MeppelEnergie, een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB), is een gemeenschappelijke onderneming die door de gemeente Meppel en N.V. Rendo LDEB Holding B.V. (Rendo) is opgericht. Enig aandeelhouder van Rendo LDEB Holding B.V. is N.V. RENDO Holding. De aandeelhouders van N.V. RENDO Holding zijn negen gemeenten, waaronder de gemeente Emmen. Gelet op deze structuur, wordt MeppelEnergie aangemerkt als een grote onderneming in de zin van bijlage I bij Verordening 70/2001.

Het project

Ten behoeve van een nieuwe woonwijk van 3 400 woningen, gaat MeppelEnergie, een verwarmingssysteem aanleggen en beheren. Het verwarmingssysteem zal in fasen worden gebouwd. In het kader van het project zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen. Als eerste stap in het proces worden in de nabijgelegen

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) houtsnippers verbrand in een ketel die gebruikt wordt voor het opwarmen van rioolslib zodat dit gaat gisten. De vergisting van het rioolslib genereert biogas en warmte. De capaciteit van de RWZI is voldoende om de huizen die in de eerste fase zullen worden gebouwd van biogas te voorzien, maar niet voor alle 3400 woningen. Voor de latere ontwikkelingsfasen zal door landbouwbedrijven lokaal biogas worden geproduceerd uit mest.

De maatregel

De provincie Drenthe zal een achtergestelde zachte lening verstrekken. Deze lening levert een voordeel op van iets meer dan 206.250,– EUR (contante waarde). De gemeente Meppel zal een rechtstreekse subsidie verstrekken van 500.000,– EUR. Dit betekent dat het totale steunbedrag 706.250,– EUR bedraagt.

De totale investering zal 70.780.000,– bedragen. Rekening houdend met onder andere het feit dat de bewoners een bijdrage in de aansluitkosten moeten betalen, dat de investeringen in fasen geschieden en dat aanspraak gemaakt kan worden EnergieInvesteringsAftrek (zie voor de beoordeling van de EIA de randnrs 5 en 11 sub i van het besluit van de Commissie in staatssteunzaak N 266/2003), bedragen de kosten waarvoor staatssteun kan worden verleend, de zogenaamde subsidiabele kosten, 16.576.678,– EUR (contante waarde). Het totale steunbedrag van 706.750,– EUR vertegenwoordigt derhalve 4,26% van de subsidiabele kosten in contante waarde.

Beoordeling van de maatregel door de Commissie

De Commissie constateert dat de maatregel als staatssteun moet worden aangemerkt. MeppelEnergie is een onderneming die een voordeel verkrijgt die het onder normale marktomstandigheden niet zou hebben gekregen. Het voordeel wordt door de staat bekostigd. Bovendien wordt door het voordeel de mededinging beperkt, omdat uitsluitend MeppelEnergie het voordeel verkrijgt. Tot slot kan de steun het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden omdat MeppelEnergie actief is op het gebied van de levering van warmte, koude en elektriciteit, een markt waarop internationale concurrentie heerst.

De Commissie heeft de maatregel vervolgens getoetst aan de Richtsnoeren. Op grond van deze Richtsnoeren is investeringssteun in duurzame energie toelaatbaar als (i) steunintensiteit niet hoger is dan 60% van de subsidiabele kosten, (ii) de in aanmerking komende investeringskosten beperkt blijven tot de extra kosten die ten laste van de begunstigde komen ten opzichte van een traditionele energiecentrale of een traditioneel Verwarmingssysteem en (iii) het niveau van milieubescherming wordt verhoogd, en bewezen wordt dat de milieuvriendelijke investering zonder de steun niet zou hebben plaatsgevonden. Aan deze voorwaarden is volgens de Commissie voldaan, zodat de maatregel toelaatbaar is.

Commentaar

Het besluit laat zien dat milieu-investeringssteun relatief snel onder de staatssteunregels valt. Toetsing aan de staatssteunregels is dus een must. Maar als bij de inrichting van de maatregel uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de Richtsnoeren, dan hoeven de staatssteunregels er niet aan in de weg te staan dat investeringsteun wordt verstrekt. Een goede voorbereiding is dus hier het halve werk. Dit laat onverlet dat de maatregel in voorkomend geval wel bij de Commissie moet worden gemeld! Door hier op voorhand rekening mee te houden, hoeft ook deze melding niet voor onoverkomelijke bezwaren te zorgen.

Overigens dient bedacht te worden dat de Commissie dit jaar (2014) met nieuwe Richtsnoeren milieu- en energiesteun 2014-2020 komt. Een steunmaatregel moet wel aan de goede richtsnoeren worden getoetst.

door | 20 maart 2014 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED