Vanaf 1 juli 2016 verplichten de AGVV en de LGVV tot transparantie

staatssteun en transparantie

De Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouw groepsvrijstelling (LGVV) verplichten de lidstaten tot publicatie van bepaalde steunmaatregelen op een nationale of regionale “staatssteunwebsite”. De lidstaten hadden tot 1 juli 2016 de tijd om een dergelijk website in te richten.

Nationale staatssteunwebsite

In een brief van 24 juni 2015 heeft de minister van binnenlandse zaken de Tweede Kamer meegedeeld dat een nationale staatssteunwebsite wordt voorbereid die op 1 juli 2016 operationeel moet zijn. Volgens de minister wil Nederland aansluiten bij een “Europese transparantie module” die door de Europese Commissie wordt ontwikkeld. Deze module kent een aantal varianten voor het verzamelen en publiceren van de relevante data over staatssteun die op nationaal en regionaal niveau moeten worden bekendgemaakt. Gelet op de Competition policy brief van mei 2014 is met de Europese transparantie module waarschijnlijk de ‘State Aid Reporting Interactive tool’ (SARI) van de Europese Commissie bedoeld.

Voor zover kan worden nagegaan is de Nederlandse nationale staatssteunwebsite op dit moment nog steeds niet operationeel. Op de website van Europadecentraal wordt slechts gemeld dat de in de AGVV en de LGVV geregelde transparantieverplichtingen op 1 juli 2016 in werking treden.

Transparantie AGVV

Op grond van artikel 9 lid 1 AGVV moet op de nationale of regionale staatssteunwebsite worden gepubliceerd:

(i) beknopte informatie van elke krachtens de AGVV vrijgestelde steunmaatregel in het door bijlage II bij de AGVV voorgeschreven gestandaardiseerde formaat, of een link die daartoe toegang biedt;
(ii) de volledige tekst van elke steunmaatregel of een link die toegang biedt tot de volledige tekst;
(iii) de in bijlage III bij de AGVV bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening van meer dan € 500.000,–
Transparantie LGVV

Op grond van artikel 9 lid 2 LGVV moet op de nationale of regionale staatssteunwebsite worden gepubliceerd:

(i) beknopte informatie van elke krachtens de LGVV vrijgestelde steunmaatregel in het door bijlage II bij de LGVV voorgeschreven gestandaardiseerde formaat, of een link die daartoe toegang biedt;
(ii) de volledige tekst van elke krachtens de LGVV vrijgestelde steunmaatregel, met inbegrip van de wijzigingen, of een link naar de volledige tekst;
(iii) de in bijlage III bij de LGVV bedoelde informatie over elke individuele steunverlening die betrekking heeft op meer dan: (i) 60 000 EUR voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie en (ii) 500 000 EUR voor begunstigden die actief zijn in de sector verwerking van landbouwproducten, de sector afzet van landbouwproducten of de bosbouwsector, of die activiteiten uitoefenen die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het VWEU vallen.

Tijdstip van publicatie

De hiervoor bedoelde informatie moet worden gepubliceerd binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun of, in het geval van steun in de vorm van een belastingvoordeel, binnen één jaar vanaf de datum voor het indienen van de belastingaangifte. De informatie moet gedurende ten minste 10 jaar beschikbaar blijven te rekenen vanaf de datum waarop de steun is verleend.

door | 05 juli 2016 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED